Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Algemene-verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
 • De koper beschikt niet over het recht zijn bestelling te annuleren voor goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop de handelaar geen invloed heeft. Wij hanteren steeds de vaste prijs op de dag van bestelling.
 • De koper heeft de verplichting onze firma te verwittigen van elk probleem die zich zou kunnen voordoen tijdens de levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke, zal onze firma niet aansprakelijk gehouden kunnen worden.
 • De koper draagt zelf de risico’s en gevaren die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de verkoop, de levering of het gebruik van de goederen. Elk probleem met betrekking tot de verkoop, de levering of het gebruik, dient bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, binnen de 24 uur na levering gemeld te worden aan onze firma.
 • De koper garandeert onze firma, en draagt bijgevolg als enige de gehele verantwoordelijkheid, dat de opslagtank en de bijhorende stukken gefabriceerd en geïnstalleerd zijn volgens de regels van de kunst en de ambacht en met volledige eerbiediging van de in zijn regio toepasselijke milieureglementeringen met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen.                   
 • De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid wat betreft de capaciteit van zijn opslagtank. Onze firma zal onder geen enkel beding aansprakelijk gehouden kunnen worden voor de overvulling ten gevolge van een te grote levering. Een overvulling of een lek  zich voordoende na de levering zal nooit vergoed worden.
 • Ingeval de exoneratie voor een fout, zware fout of opzet nietig en zonder gevolg geacht word, aanvaardt de koper dat ze zich beperkt tot de waarde van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en/of schadevergoedingen.
 • Elke verplaatsing, zelfs indien de levering niet plaats mocht vinden voor welke reden ook, zal aan de koper gefactureerd worden.
 • De betalingen moeten, behoudens bijzondere vermelding, contant geschieden bij ontvangst van de goederen. Het aanbieden van wissels doet geen afbreuk aan deze voorwaarden.
 • Bij het niet nakomen van de vooropgestelde betalingsvoorwaarden zal er na ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand aangerekend worden alsook het rekeningbedrag forfaitair verhoogd worden met 10% wegens schadevergoeding, met een minimum van €25,00.
 • Bij het niet nakomen van de vooropgestelde betalingsvoorwaarden door consumenten (particulieren) zal er na een eerste gratis herinnering een forfaitaire vergoeding geëist worden volgens de  volgende wettelijk bepaalde barema’s:
  • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is,
  • 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is,
  • 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

In geval van betwisting is enkel de handelsrechtbank van Antwerpen, afd. Tongeren bevoegd.

 • Onze Firma is gehouden tot bescherming van uw privacy. Alle persoonsgegevens die worden ingezameld op onze website worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken, u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen en om u (eventueel) te contacteren voor marketingdoeleinden. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet te verkopen, te verhuren of openbaar te maken aan wie dan ook. Zie ook onze Privacy Disclaimer.

Laatste wijziging: 1/12/2023