Bel ons
+32 (0)89 70 25 61

Organisatie groepsaankopen huisbrandolie door OCMW’s onwettig en misleidend

Organisatie groepsaankopen huisbrandolie door OCMW’s onwettig en misleidend

9 april 2010 – De groepsaankopen voor huisbrandolie, zoals georganiseerd in september 2008 door het OCMW van Zottegem, zijn strijdig met de wet, zo oordeelt Het Hof van Beroep te Gent. Als organisator van samenaankopen, dienen openbare besturen de Wet betreffende de Handelspraktijken en de Voorlichting en Bescherming van de Consument te respecteren en  zich te houden aan hun wettelijke opdracht. Brafco betreurt de noodzaak van een juridische tussenkomst, maar benadrukt dat deze noodzakelijk was om enerzijds een einde te stellen aan de misleiding van de consument en anderzijds  een competitieve marktwerking in de toekomst te garanderen .

In 2008 organiseerden een aantal OCMW’s en gemeentebesturen grootschalige groepsaankopen voor huisbrandolie. BRAFCO, de Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars, wijst er op dat dergelijke grootschalige samenaankopen de marktwerking aanzienlijk verstoren, voor de consument nauwelijks enig voordeel opleveren, maar door de sterke prijsvolatiliteit zelfs zeer gevaarlijk kunnen zijn.

ooral het feit dat megasamenaankopen van huisbrandolie door een aantal OCMW-voorzitters als oplossing werden voorgesteld om de energiefactuur van de consument te drukken, beschouwt BRAFCO als misleidend.

Initiatiefnemers van dergelijke praktijken spiegelen de goedgelovige medeburger fenomenale besparingen voor, doch waarschuwen nauwelijks voor de gevaren.  In plaats daarvan wordt de consument voorgehouden dat de grootte van de korting recht evenredig is met het volume van de groepsbestelling. Dit is klinkklare nonsens!  De grootte van de korting wordt niet bepaald door de omvang van de groepsbestelling, maar door het tijdstip waarop de bestelling plaatsvindt. Wanneer de prijzen op de internationale markten dalen, zal een iets hogere korting kunnen worden toegekend dan in een stijgende markt, wanneer de marges onder druk komen te staan.

BRAFCO betreurt eveneens dat de betrokken OCMW-voorzitters de indruk wekken dat enkel deelnemers aan een samenaankoop van een korting kunnen genieten. In de praktijk ligt dit echter anders. Door het uitgebreide netwerk van brandstoffenhandelaars is de concurrentie zeer groot, wat zich vertaalt in zeer competitieve prijzen. Door telkenmale te verwijzen naar de officiële maximumprijs, en niet naar de werkelijk toegepaste marktprijzen – die per definitie lager zijn -, wordt de consument eens te meer misleid. Indien de vergelijking correct wordt toegepast, zou al snel blijken dat van een fenomenale besparing – als er überhaupt al een is – absoluut geen sprake is.

Dat megasamenaankopen gevaarlijk zijn, mag blijken uit de samenaankoop die in 2009 in Zottegem plaatsvond. De officiële maximumprijs bij de start van de intekenperiode was beduidend lager dan de prijs die werd bedongen bij de samenaankoop. Dit betekent dat de consument er beter aan had gedaan rechtstreeks bij zijn vertrouwde leverancier te bestellen, vermits hij door de samenaankoop – een initiatief van de locale OCMW-voorzitter – het product duurder heeft betaald (voor meer info hierover, zie bericht van 23.10.2009).

Vermits overleg met de betrokken OCMW-voorzitter geen resultaat opleverde, zag Brafco zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Het Hof van Beroep te Gent heeft op 29 maart jl. terecht geoordeeld dat de organisatie van de samenaankoop door het OCMW van Zottegem in september 2008 strijdig is met de wet op de eerlijke handelspraktijken. Het Hof oordeelde dat de inrichtende partij van de groepsaankoop:

  • haar wettelijke opdracht is voorbijgegaan, door zich zonder onderscheid en zonder enige controle van de materiële behoeftigheid van de concrete besteller tot de inwoners van Zottegem te richten. Een OCMW is een instelling van openbaar nut en kan niet als aankoopcentrale fungeren voor niet-behoevenden.
  • de beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het gelijkheidsbeginsel niet heeft gerespecteerd, vermits diverse locale handelaars niet konden meedingen naar de bestelling.

BRAFCO betreurt de aantijgingen van OCMW-voorzitter De Loor, die beweert dat « de stookoliefederatie medeplichtig is aan het feit dat de stookolieprijzen door speculatie kunstmatig worden opgedreven ». BRAFCO noemt dit demagogisch en herinnert er aan dat de prijs van huisbrandolie in België laag is in vergelijking met deze in de meeste andere Europse lidstaten. Bovendien gelden in België ook maximumprijzen die de noteringen op de internationale markten strikt volgen. Elke prijsdaling op de internationale markt wordt dan ook doorgerekend in de prijs aan de consument.

Bron:  www.brafco.be

Over BRAFCO

BRAFCO is de Belgische Federatie Der Brandstoffenhandelaars. BRAFCO is een erkende representatieve beroepsorganisatie van handelaars in vloeibare brandstoffen (mazout, kerosine, zware stookolie, ….), handelaars in vaste brandstoffen (steenkool, bruinkool, cokes,…), en handelaars in vloeibaar gemaakte petroleumgassen (butaan, propaan, LPG).

De leden van BRAFCO hebben allen de Ethische Code en het Kwaliteitscharter van de federatie onderschreven. Zij nemen een dominante positie in op de Belgische verwarmingsmarkt. Niet minder dan 70% van de circa 1200 brandstoffenhandelaars in België is lid van een bij de Federatie aangesloten regionale of interprovinciale beroepsvereniging. Voor de overgrote meerderheid betreft het hier zelfstandigen en lokale KMO’s die door hun persoonlijke service en dienstverlening dicht bij hun klanten staan. Daarnaast vertegenwoordigt BRAFCO tevens ongeveer 30% van de Belgische tankstations.

BRAFCO vertegenwoordigt en verdedigt de standpunten en belangen van de sector op economisch, sociaal, fiscaal en juridisch vlak. Daartoe onderhoudt zij nauwe contacten met de bevoegde federale en regionale overheden en met alle betrokken administraties, instanties en aanverwante beroepsorganisaties. De Federatie vertegenwoordigt de sector bij de onderhandelingen tussen de sociale partners binnen het paritair comité voor de brandstoffenhandel. Op Europees vlak neemt zij actief deel aan de werkzaamheden van de Europese Conferentie van Brandstoffenhandelaars en Eurofuel. Verder biedt de Federatie gespecialiseerde publicaties en een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder opleidings- en bijscholingscursussen. BRAFCO neemt tevens het secretariaat van het Sociaal Fonds waar.